19 Nakasisigla na Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pananampalataya

Sa post na ito matutuklasan mo kung ano ang sinasabi ng bibliya tungkol sa pananampalataya.

Pinagsunod-sunod ko ang daan-daang mga talata sa pananampalataya na nakolekta ko sa mga nakaraang taon upang makahanap lamang ng mga pinaka-nakasisiglang ibahagi sa iyo.Sa katunayan, ito ang parehong mga talata sa bibliya tungkol sa pananampalataya na aking hinahanap kapag dumaranas ako ng mga mahihirap na oras sa aking buhay.Handa nang malaman ang aking mga paboritong banal na kasulatan tungkol sa pananampalataya?

Magsimula na tayo!Kaugnay:Kung paano ang isang nakalimutang 100-taong-gulang na pagdarasal na nagbago sa aking buhay

2 Corinto 5: 7

Sapagkat tayo ay naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin

Mateo 21:22 KJV

At lahat ng mga bagay, anuman ang hingin mo sa panalangin, na maniwala, ay tatanggapin mo.

Hebreo 11: 1 KJV

Ngayon ang pananampalataya ay sangkap ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita.

Awit 119: 30

Pinili ko ang daan ng katotohanan: inilagay ko sa harap ko ang iyong mga kahatulan.

1 Mga Taga Corinto 16:13

Magingat kayo, tumayo kayo sa pananampalataya, magsilabas kayo na parang mga lalake, magpakalakas kayo.

Awit 46:10

Huminahon ka, at alamin mong ako ang Dios: ako ay aangat sa mga bansa, ako ay itataas sa lupa.

Lucas 1:37

Sapagkat sa Diyos walang imposible.

Roma 10: 9

Na kung ipagtapat mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesus, at maniwala sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas.

Juan 8:24

Sinabi ko nga sa inyo, na kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan: sapagka't kung hindi kayo maniniwala na ako ang siya, kayo ay mangamamatay sa inyong mga kasalanan.

1 Corinto 2: 5

Mga Taga Corinto 2: 5 King James Version (KJV) 5 Upang ang iyong pananampalataya ay hindi manatili sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos.

Juan 7:38

Ang sumasampalataya sa akin, tulad ng sinabi sa banal na kasulatan, mula sa kanyang tiyan ay aagos ng mga ilog ng buhay na tubig.

Santiago 1: 5-6

Kung ang sinoman sa inyo ay kulang sa karunungan, hilingin niya sa Diyos, na nagbibigay sa lahat ng tao ng sagana, at hindi nangahas; at ito ay bibigyan. Ngunit hayaan siyang magtanong sa pananampalataya, walang pag-aalangan. Sapagka't ang nag-aalinlangan ay tulad ng isang alon ng dagat na hinihimok ng hangin at hinuhulog.

Marcos 11: 22-24

At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Manalig kayo sa Diyos. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa iyo, Na sinumang magsabi sa bundok na ito, Ikaw ay lumipat, at mahulog sa dagat; at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, ngunit maniniwala na ang mga bagay na sinabi niyang mangyayari; magkakaroon siya ng anumang sinabi. Kaya't sinasabi ko sa iyo, Anumang mga bagay na nais mo man, kapag nanalangin ka, maniwala ka na tatanggapin mo sila, at tatanggapin mo sila.

Mga Taga Efeso 2: 8-9

Sapagkat sa biyaya ay naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya; at iyan ay hindi sa inyong sarili: ito ay kaloob ng Diyos: hindi sa mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magyabang.

Marcos 5:36

Nang marinig ni Jesus ang salitang sinalita, sinabi niya sa pinuno ng sinagoga, Huwag kang matakot, maniwala ka lamang.

Galacia 2:16

Nalalaman na ang isang tao ay hindi nabibigyang-katwiran sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, sa makatuwid ay naniniwala tayo kay Jesucristo, upang tayo ay mabigyang-katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at hindi sa mga gawa ng kautusan. sapagka't sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang sinumang mabibigyang katarungan.

1 Juan 5: 5

Sino ang magwawagi sa sanglibutan, kundi siya na naniniwala na si Jesus ay Anak ng Diyos?

Roma 10:17

Kung gayon ang pananampalataya ay nagmumula sa pakinggan, at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos.

Hebreo 11: 6

Ngunit kung walang pananampalataya imposibleng kalugdan siya: sapagka't ang lumapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ay mayroon, at siya ay tagapagganti ng mga masigasig na naghahanap sa kaniya.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pananampalataya?

Pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya, ngunit ano ang tunay na kahulugan nito?

Una, dapat nating tandaan na ang pananampalataya ay isang regalo mula sa Diyos (Efeso 2: 8-9).Ang pananampalataya ay maaaring tukuyin bilang paniniwala sa at debosyon sa Diyos. Nangangahulugan iyon ng paglagay ng iyong tiwala sa Diyos nang walang anumang lohikal na patunay na ibibigay niya para sa iyo.

Ipinakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang relasyon sa Diyos nang hindi natin siya nakikita o naririnig kahit na sa mga oras ng paghihirap.

Gagantimpalaan niya ang mga matapat, kaya't maaari kang makaranas ng gulo sa buong buhay mo.

Kung wala ang mga hadlang na ito, hindi namin maipapakita ang pananampalatayang binigyan tayo.

Ngayon na ang Iyong Gilas

At ngayon nais kong marinig mula sa iyo.

Aling banal na kasulatan tungkol sa pananampalataya ang iyong paborito?

Mayroon bang mga talata sa bibliya na dapat kong idagdag sa listahang ito?

Alinmang paraan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo