29 Magagandang Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pakikipagkaibigan

Mga Bersikulo sa Bibliya Tungkol sa PakikipagkaibiganSa post na ito matutuklasan mo ang mga talata sa bibliya tungkol sa pagkakaibigan na ginamit ko upang makabuo ng matibay na pakikipag-ugnay sa aking matalik na kaibigan.Sa katunayan:Ang mga banal na kasulatang ito ay tumulong sa akin na mabuo ulit ang mga sirang pagkakaibigan kung kailan naging matigas ang mga oras sa aking buhay.

Sana tulungan ka rin nila.Magsimula na tayo.

Kawikaan 13:20

Ang isa sa aking mga paboritong talata sa bibliya tungkol sa pagkakaibigan ay nagmula sa Kawikaan 13:20:'Maglakad kasama ang pantas at maging matalino, sapagkat ang kasama ng mangmang ay nagdurusa.'

Ang talatang ito ay isang simpleng paalala na ako ay isang produkto ng mga taong kasama ko. Kung nais kong lumago nang personal at espiritwal kailangan kong pangalagaan ang pakikipagkaibigan sa mga taong mayroong magkatulad na layunin.

Gayunpaman, nangangahulugan din ito na dapat kong maingat na wakasan ang mga pagkakaibigan na pumipigil sa akin.

Nangangahulugan ito ng pag-distansya ng sarili ko sa mga hindi maaasahang kaibigan at paglalakad palayo sa sirang pagkakaibigan. Kahit na dumadaan ako sa mga mahihirap na oras o pakiramdam ay nag-iisa, dapat kong palaging tandaan na mayroon akong Jesus bilang aking tagapagligtas.

Lucas 6:31

'Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo.'

Kawikaan 17:17

'Ang isang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng oras, at ang isang kapatid ay ipinanganak para sa kahirapan.'

Filipos 2: 3

'Huwag gumawa ng anupamang makasarili na ambisyon o walang kabuluhan na pagmamalaki. Sa halip, sa kababaang-loob magpahalaga sa iba kaysa sa inyong sarili. '

Colosas 3:13

'Pagtiisan ang bawat isa at patawarin ang bawat isa kung ang sinuman sa inyo ay mayroong karaingan laban sa sinuman. Magpatawad tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. '

Galacia 6: 2

'Magdala ng mga pasanin ng bawat isa, at sa ganitong paraan, matutupad mo ang batas ni Kristo.'

Kawikaan 18:24

'May' mga kaibigan 'na sumisira sa bawat isa, ngunit ang isang tunay na kaibigan ay mas malapit kaysa sa isang kapatid.'

1 Samuel 18: 4

'Hinubad ni Jonathan ang balabal na kanyang suot at ibinigay kay David, kasama ang suot na damit, at maging ang kanyang tabak, ang kanyang pana, at ang kanyang sinturon.'

Kawikaan 16:28

'Ang isang taong baluktot ay pumupukaw ng alitan, at ang isang tsismis ay naghihiwalay sa mga malapit na kaibigan.'

Santiago 4:11

'Mga kapatid, huwag kayong maninirang-puri sa isa't isa. Sinumang magsalita laban sa isang kapatid o humuhukom sa kanila ay nagsasalungat laban sa batas at hinuhusgahan ito. Kapag hinatulan mo ang batas, hindi mo ito tinutupad, ngunit nakaupo ka rito. '

1 Corinto 15:33

'Huwag malinlang: Ang masamang kumpanya ay pumipinsala sa mabuting ugali.'

Awit 37: 3

'Magtiwala sa Panginoon at gumawa ng mabuti; manirahan sa lupain at masisiyahan sa ligtas na pastulan. '

2 Hari 2: 2

'Sinabi ni Elias kay Eliseo,' Manatili ka rito; pinapunta ako ng PANGINOON sa Betel. ' Datapuwa't sinabi ni Eliseo, Buhay nga ang Panginoon at buhay ka, hindi kita iiwan. Kaya't sila ay bumaba sa Bethel. '

Job 2:11

At nang mabalitaan ng tatlong kaibigan ni Job, si Eliphaz na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Zophar na Naamathite, ang tungkol sa lahat ng mga kaguluhang dumating sa kaniya, sila ay umalis mula sa kanilang mga bahay at nagtipon-tipon sa pamamagitan ng kasunduan upang pumunta at makiramay sa kanya at aliwin siya. '

Kawikaan 18:24

'Ang isa na may hindi maaasahang mga kaibigan ay malapit nang mapahamak, ngunit may isang kaibigan na mas malapit kaysa sa isang kapatid.'

Kawikaan 19:20

'Makinig sa payo at tanggapin ang disiplina, at sa huli ay mabibilang ka sa mga pantas.'

Kawikaan 24: 5

'Ang pantas ay mananaig sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan, at ang mga may kaalaman ay nagtipon ng kanilang lakas.'

Kawikaan 22: 24-25

'Huwag makipagkaibigan sa isang taong mabait ang ulo, huwag makihalubilo sa isang madaling magalit, o maaari mong malaman ang kanilang mga paraan at ma-trap ka.'

Mangangaral 4: 9-12

'Ang dalawang tao ay mas mahusay kaysa sa isa, sapagkat maaari silang makatulong sa bawat isa na magtagumpay. Kung ang isang tao ay nahulog, ang iba ay maaaring maabot at tumulong. Ngunit ang isang taong nahuhulog nang nag-iisa ay nasa totoong problema. Gayundin, ang dalawang tao na nakahiga na magkasama ay maaaring magpainit sa bawat isa. Ngunit paano magiging mainit ang mag-isa? Ang isang taong nakatayo nang nag-iisa ay maaaring atakehin at talunin, ngunit ang dalawa ay maaaring tumalikod at manakop. Ang tatlo ay mas mabuti pa, para sa isang triple-braided cord ay hindi madaling masira. '

Colosas 3: 12-14

'Samakatuwid, bilang isang napiling bayan ng Diyos, banal at mahal na mahal, bihisan ang inyong sarili ng pagkahabag, kabaitan, kababaang-loob, kahinahunan at pagtitiis. Magtiis sa bawat isa at patawarin ang bawat isa kung ang sinuman sa inyo ay mayroong karaingan laban sa sinuman. Magpatawad tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. At higit sa lahat ng mga birtud na ito ay magsuot ng pag-ibig, na nagbubuklod sa kanilang lahat sa perpektong pagkakaisa. '

Kawikaan 27: 5-6

'Mas mabuti ang bukas na saway kaysa sa nakatagong pag-ibig. Ang mga sugat mula sa isang kaibigan ay mapagkakatiwalaan, ngunit ang isang kaaway ay nagpaparami ng mga halik. '

Juan 15: 12-15

'Ang utos ko ay ito: Mahalin ang isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ang mas dakilang pag-ibig ay walang sinuman kaysa dito: upang ibuwis ang buhay para sa mga kaibigan. Kaibigan kita kung gagawin mo ang iniuutos ko. Hindi na kita tinatawag na mga lingkod, sapagkat ang isang alipin ay hindi alam ang negosyo ng kanyang panginoon. Sa halip, tinawag kitang mga kaibigan, para sa lahat ng natutunan ko mula sa aking Ama na ipinaalam ko sa iyo. '

Kawikaan 17:17

'Ang isang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng oras, at ang isang kapatid ay ipinanganak para sa isang oras ng kahirapan.'

Kawikaan 27:17

'Ang bakal ay nagpapahigpit sa bakal, at ang isang tao ay nagpapahinuhod sa iba pa.'

Kawikaan 12:26

'Pinipiling mabuti ng matuwid ang kanilang mga kaibigan, ngunit ang daan ng masama ay pinapaligaw sila.'

Job 16: 20-21

'Ang tagapamagitan ko ay aking kaibigan habang ang aking mga mata ay nagbubuhos ng luha sa Diyos; sa ngalan ng isang tao siya ay nakikiusap sa Diyos tulad ng isang pakiusap para sa isang kaibigan. '

Konklusyon

Ang pagkakaibigan ay isa sa pinakadakilang regalo na maibibigay sa ating buhay. Gayunpaman, ito ay hindi isang libreng regalo. Ang pangmatagalang pagkakaibigan ay nangangailangan ng empatiya, pagsisikap at pagkakapare-pareho. Ngunit naniniwala ako na ang mga gantimpala ng pagkakaibigan ay sulit na pagsisikap.

Inaasahan kong ang mga talatang ito sa bibliya tungkol sa pagkakaibigan ay makakatulong sa iyo na pahalagahan ang mga kaibigan na mayroon ka sa iyong buhay. Kung mayroon kang kaibigan na nawalan ka ng kontak, marahil ngayon ang araw na dapat mong ipanalangin para sa kanila.

Pagkatapos, padalhan ang taong iyon ng isang teksto at ipaalam sa kanila na nagpapasalamat ka sa kanilang pagkakaibigan.

Maaari kang mabigla kung ano ang susunod na mangyayari!

At ngayon nais kong marinig mula sa iyo:

Aling mga banal na kasulatan mula sa bibliya tungkol sa pagkakaibigan ang iyong paborito?

O may iba pang mga talata sa bibliya na dapat kong idagdag sa listahang ito?

Alinmang paraan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo