37 Kagiliw-giliw na Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagtataya

Larawan ng Predestination

Sa post na ito matutuklasan mo ang pinaka-kagiliw-giliw na mga talata sa bibliya tungkol sa predestinasyon at angdoktrina ng halalan.Sa katunayan:Maraming mga banal na kasulatan sa bibliya na tila sumusuporta sa predestinasyon. Gayunpaman, may iba pa na malinaw na labag sa predestinasyon. Sa kadahilanang ito ay nagsama ako ng mga talata sa bibliya sa magkabilang panig ng debate ng Calvinism.

Handa nang alamin kung ano ang sinasabi sa bibliya tungkol sa predestinasyon?Magsimula na tayo.

Mga Bersikulo sa Bibliya na Sumusuporta sa Predestination

Isaias 45: 12-13

Ginawa ko ang lupa, at nilikha ang tao doon: ako, pati ang aking mga kamay, ay inunat ang langit, at ang buong hukbo nila ay aking iniutos. Itinaas ko siya sa katuwiran, at ituturo ko ang lahat ng kanyang mga lakad: itatayo niya ang aking bayan, at pakakawalan niya ang aking mga bihag, hindi dahil sa halaga o gantimpala, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

Juan 15:16

Hindi ninyo ako pinili, ngunit pinili kita, at itinalaga, upang kayo ay magsiparoon at magbunga, at upang ang inyong bunga ay manatili: upang ang anomang hingin mo sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa iyo.

Awit 65: 4

Mapalad ang tao na iyong pipiliin, at iyong papalapitin sa iyo, upang siya ay tumahan sa iyong mga looban: kami ay nasiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo.

Kawikaan 16: 4

Ang Panginoon ay gumawa ng lahat ng mga bagay para sa kanyang sarili: oo, maging ang masama para sa araw ng kasamaan.

Mateo 24:31

At susuguin niya ang kanyang mga anghel na may isang malakas na tunog ng pakakak, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa isang dulo.

Lucas 18: 7

At hindi ba gagantihan ng Diyos ang kanyang sariling mga hinirang, na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, bagaman siya ay matagal sa kanila?

Gawa 15: 17-18

Upang ang nalalabi sa mga tao ay maaaring hanapin ang Panginoon, at ang lahat ng mga Gentil, na sa kaniya tinawag ang aking pangalan, sabi ng Panginoon, na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Kilala sa Diyos ang lahat ng kanyang mga gawa mula pa sa simula ng mundo.

Roma 8: 28-30

At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa mabuti sa mga umiibig sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang hangarin. Para sa kanino na nakilala niya, siya rin ang nagtalaga upang maging katulad ng larawan ng kanyang Anak, upang siya ay maging panganay sa maraming mga kapatid. Bukod doon ang mga hinirang niya nang una, ay tinawag din niya: at ang mga tinawag niya, ay sila ring pinangatuwiran: at ang pinatuwiran niya, ay sila ring niluwalhati.

Roma 8:33

Sino ang magsasakdal sa anomang bagay sa parusa ng mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang nagbibigay katuwiran.

Roma 9:11

Sapagka't ang mga bata ay hindi pa ipinapanganak, ni gumawa man ng mabuti o kasamaan, upang ang layunin ng Dios ayon sa kahalalan ay manatili, hindi sa mga gawa, kundi sa kaniya na tumatawag

Roma 9: 15-16

Sapagka't sinabi niya kay Moises, Ako ay mahabag sa kung sino ang aking mahahabagin, at ako ay mahabag sa kanino ako mahabagin. Sa gayo'y hindi sa kaniya na nagnanais, o sa kaniya na tumatakbo, kundi sa Diyos na nagpapakita ng awa.

Roma 11: 2

Hindi itinakuwil ng Diyos ang kanyang bayan na nalaman niya nang una. Hindi ba ninyo nalalaman kung ano ang sinabi ng banal na kasulatan tungkol kay Elias? kung paano siya humihingi ng patnubay sa Diyos laban sa Israel

Roma 11: 5-7

Ganun pa man sa kasalukuyang oras na ito ay mayroon ding natira ayon sa halalan ng biyaya. At kung sa pamamagitan ng biyaya, kung gayon hindi na sa mga gawa: kung hindi, ang biyaya ay wala nang biyaya. Ngunit kung ito ay gawa, kung gayon wala nang * biyaya: kung hindi, ang trabaho ay wala nang trabaho. Ano ngayon? Hindi nakuha ng Israel ang hinahanap niya; ngunit ang halalan ay nakuha niya, at ang iba ay nabulag

1 Corinto 2: 7

Ngunit sinasabi namin ang karunungan ng Diyos sa isang hiwaga, maging ang nakatagong karunungan, na itinalaga ng Diyos bago ang sanglibutan sa ikaluluwalhati natin

Mga Taga Efeso 1: 5

Naunang itinalaga tayo sa pag-aampon ng mga bata ni Jesucristo sa kanyang sarili, alinsunod sa kalugod-lugod na kalooban ng kanyang kalooban

Mga Taga Efeso 1:11

Na sa kaniya rin tayo ay nakakuha ng mana, na hinirang na ayon sa hangarin ng kaniya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa payo ng kanyang sariling kalooban.

1 Tesalonica 1: 4

Nalalaman, mga kapatid na minamahal, ang iyong halalan ng Diyos.

2 Tesalonica 2:13

Datapuwa't kami ay kinakailangang magpasalamat magpakailan man sa Dios para sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat mula sa simula ay pinili kayo ng Diyos tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakabanal ng Espiritu at paniniwala sa katotohanan.

Tito 1: 1

Si Pablo, na alipin ng Diyos, at isang apostol ni Jesucristo, ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, at pagkilala sa katotohanan na ayon sa kabanalan

1 Pedro 1: 2

Pinili alinsunod sa pagkaalam ng Diyos Ama, sa pamamagitan ng pagpapakabanal ng Espiritu, tungo sa pagsunod at pagwiwisik ng dugo ni Jesucristo: Ang biyaya sa iyo, at kapayapaan, ay dumami.

Apocalipsis 13: 8

At lahat ng tumatahan sa lupa ay sasamba sa kaniya, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay mula pa nang itatag ang mundo.

Mga Bersikulo sa Bibliya Laban sa Pagtatalaga sa Katapusan

2 Timoteo 3: 16-17

Lahat ng banal na kasulatan ay ibinigay ng inspirasyon ng Diyos, at kapaki-pakinabang para sa doktrina, para sa saway, para sa pagwawasto, para sa pagtuturo sa katuwiran: Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, na maibigay sa lahat ng mabubuting gawa.

Gawa 2:21

At mangyayari, na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.

Mga Taga Efeso 3: 9

At upang makita sa lahat na tao kung ano ang pakikisama sa misteryo, na mula pa nang pasimula ang sanglibutan ay itinago sa Diyos, na lumikha ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo.

Roma 8:28

At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa mabuti sa mga umiibig sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang hangarin.

Roma 9:33

Tulad ng nasusulat, Narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong pangatisod at bato ng pagkakasala: at ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya.

Juan 4:14

Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi mauuhaw kailanman; ngunit ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging sa kaniya ay isang balon ng tubig na dumadaloy patungo sa buhay na walang hanggan.

Roma 8:13

Sapagka't kung kayo ay mamumuhay ayon sa laman, kayo ay mamamatay: nguni't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng katawan, kayo ay mabubuhay.

2 Corinto 5: 14-15

Sapagkat ang pag-ibig ni Cristo ay pumipigil sa amin; sapagka't sa gayo'y hinahatulan natin, na kung ang isa ay namatay para sa lahat, sa gayon lahat ay namatay: At na siya ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay sa ngayon, kundi sa kaniya na namatay para sa kanila, at muling nabuhay.

Roma 8:29

Para sa kanino na nakilala niya, siya rin ang nagtalaga upang maging katulad ng larawan ng kanyang Anak, upang siya ay maging panganay sa maraming mga kapatid.

Mateo 16:25

Sapagka't ang sinumang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay masusumpungan niya.

1 Juan 2: 2

At siya ang pagbabayad-sala para sa ating mga kasalanan: at hindi lamang para sa atin, kundi pati na rin para sa mga kasalanan ng buong mundo.

Roma 9: 15-18

Sapagka't sinabi niya kay Moises, Ako ay mahabag sa kung sino ang aking mahahabagin, at ako ay mahabag sa kanino ako mahabagin. Sa gayo'y hindi sa kaniya na nagnanais, o sa kaniya na tumatakbo, kundi sa Diyos na nagpapakita ng awa. Sapagka't sinabi ng banal na kasulatan kay Faraon, Kahit na sa ganitong layon ay itinaas kita, upang maipakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan, at upang maipahayag ang aking pangalan sa buong lupa. Samakatuwid siya ay may awa sa kanino niya nais na maawa, at kung sino ang nais niyang patitigasin niya.

Roma 6:16

Hindi ba ninyo nalalaman, na sa kanino ninyo ibibigay ang inyong sarili na mga alipin upang sundin, ang kaniyang mga alipin ay kayo'y inyong susunurin; alinman sa kasalanan tungo sa kamatayan, o sa pagsunod sa katuwiran?

Santiago 5: 19-20

Mga kapatid, kung ang sinuman sa inyo ay nagkamali sa katotohanan, at isa ang nagbalik-loob sa kanya; Ipaalam sa kanya, na ang magpapabago sa makasalanan mula sa pagkakamali ng kanyang lakad ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan, at magtatago ng maraming kasalanan.

Mateo 6:10

Dumating ang iyong kaharian. Matutupad ang iyong kalooban sa lupa, tulad ng sa langit.

Juan 3:15

Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan.

2 Pedro 3: 9

Ang Panginoon ay hindi magtatagal hinggil sa kanyang pangako, na tulad ng ilang mga tao sa pagpapahinuhod; ngunit matiisin siya sa atin, na hindi nais na ang sinoman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay mapunta sa pagsisisi.

Roma 3:26

Upang ipahayag, sinasabi ko, sa oras na ito ang kanyang katuwiran: upang siya ay maging matuwid, at ang nagbigay-katwiran sa kaniya na naniwala kay Jesus.

Lucas 6:47

Sinumang lumapit sa akin at makinig ng aking mga sinabi, at isinasagawa ang mga ito, ay ipakita ko sa iyo kung kanino siya katulad

Mateo 10:32

Ang sinumang magpakilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kukumpirmahin ko rin siya sa harap ng aking Ama na nasa langit.

Sinipi ang banal na kasulatan mula sa King James Version (KJV). Ginamit nang may pahintulot. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.Ngayon na ang Iyong Gilas

At ngayon nais kong makinig mula sa iyo.

Alin sa mga talatang ito sa bibliya ang tumunog sa iyo?

Mayroon bang mga banal na kasulatan tungkol sa predestinasyon na dapat kong idagdag sa listahang ito?

Alinmang paraan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo