29 Mga Nakakaaliw na Mga Talata sa Bibliya para sa Mga Breakup at Pagkalumbay

Sa post na ito matutuklasan mo ang pinaka nakakaaliw na mga talata sa bibliya para sa mga pagkasira at pagpapagaling sa isang pusong nasisira matapos ang isang relasyon.

Sa katunayan:Ito ang parehong mga banal na kasulatan na nabasa ko kapag kailangan ko ng tulong na pakawalan ang isang mahal ko. At inaasahan kong makakatulong din sa iyo ang espirituwal na payo na ito.Magsimula na tayo.

Mga Banal na Kasulatan sa PaghiwalayDeuteronomio 31: 6

Magpakatatag ka at magpakatapang ka, huwag kang matakot o matakot sa kanila: sapagka't ang Panginoon mong Dios, siya ang sumasaiyo; hindi ka niya bibigyan, at hindi ka iiwan.

Alalahanin na ang Panginoon ay magiging iyong kasamang parating — hindi ka niya iiwan o iiwan ka.

Awit 34:18

Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso; at nagse-save tulad ng sa isang nagsisising espiritu.

Awit 41: 9

Oo, ang aking sariling kaibigan na pamilyar, na pinagkatiwalaan ko, na kumain ng aking tinapay, ay itinaas ang kanyang sakong laban sa akin.

Awit 73:26

Ang aking laman at aking puso ay nanghihina: nguni't ang Dios ang lakas ng aking puso, at ang aking bahagi magpakailan man.

Kahit na ako ay may isang pusong nasira, ang aking puso ay nakakakuha ng lakas sa tulong ng Diyos.

Awit 147: 3

Pinapagaling niya ang mga pusong may puso, at tinatalian ang kanilang mga sugat.

Kawikaan 3: 5-6

Magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso; at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad kilalanin mo siya, at siya ay magdidirekta ng iyong mga landas.

Pagkatapos ng paghiwalay, kapag wala kang pahiwatig kung ano ang gagawin, ang tamang paraan ay manalangin tungkol dito at hayaan ang Diyos na gabayan ang iyong mga hakbang. Kung magtiwala ka sa Diyos, tutulungan ka niya na gumawa ng pinakamahuhusay na desisyon.Kawikaan 3: 15-16

Siya ay higit na mahalaga kaysa sa rubi: at ang lahat ng mga bagay na iyong hinahangad ay hindi maihahalintulad sa kanya. Ang haba ng mga araw ay nasa kanyang kanang kamay; at sa kanyang kaliwang kamay ay kayamanan at karangalan.

Isaias 9: 2

Ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng isang malaking ilaw: silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila sumisikat ang ilaw.

Isaias 41:10

Huwag kang matakot; sapagka't ako ay sumasaiyo: huwag kang manglupaypay; sapagka't ako ang iyong Dios: palalakasin kita; oo, tutulungan kita; oo, itataguyod kita ng kanang kamay ng aking katuwiran.

Isaias 43: 1-4

Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at siya na bumuo sa iyo, Oh Israel, Huwag kang matakot: sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan; ikaw ay akin. Kapag ikaw ay dumaan sa mga tubig, ako ay sasaiyo; at sa mga ilog, hindi ka nila sasapawan: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; ni ang apoy ay papagsikupin sa iyo. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, iyong Tagapagligtas: ibinigay ko ang Egypt bilang iyong lukat, ang Etiopia at ang Seba para sa iyo. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, ikaw ay naging marangal, at mahal kita: kaya't bibigyan ko ang mga tao para sa iyo, at ang mga tao na iyong buhay.

Isaias 66: 2

Sapagkat ang lahat ng mga bagay na iyon ay ginawa ng aking kamay, at ang lahat ng mga bagay na iyon ay nangyari na, sabi ng Panginoon: ngunit sa taong ito ay titingnan ko, maging sa kanya na mahirap at may kaluluwang espiritu, at nanginginig sa aking salita.

Jeremias 29:11

Sapagka't nalalaman ko ang mga pagiisip na iniisip ko sa iyo, sabi ng PANGINOON, mga pagiisip ng kapayapaan, at hindi ng kasamaan, upang mabigyan ka ng isang inaasahang wakas.

Mateo 10:14

At sinumang hindi tatanggapin kayo, o hindi manigting ng inyong mga salita, pagka kayo'y lumabas sa bahay na iyon o lungsod, iwaksi ang alabok ng inyong mga paa.

Mateo 11: 28-30

Magsiparito sa akin, kayong lahat na nagpapakahirap at nabibigatan, at bibigyan kita ng pamamahinga. Dalhin sa iyo ang aking pamatok, at alamin ako; sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba ng puso: at kayo ay makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sapagka't ang aking pamatok ay madali, at ang aking pasan ay magaan.

Mateo 13:15

Sapagka't ang puso ng bayang ito ay naging masama, at ang kanilang mga tainga ay mapurol sa pandinig, at ipinikit ang kanilang mga mata; baka sa anumang oras ay makita nila ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga, at maunawaan ang kanilang puso, at magbalik-loob, at pagagalingin ko sila.

Mateo 15: 8

Ang bayang ito ay lumalapit sa akin ng kanilang bibig, at iginagalang ako ng kanilang mga labi; ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin.

Mateo 21:42

Sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi baga ninyo nabasa sa mga banal na kasulatan, Ang batong itinakuwil ng mga tagapagtayo ay siyang pinakapuno sa sulok: ito ang gawa ng Panginoon, at kamangha-mangha sa aming mga mata?

Mateo 28:20

Pagtuturo sa kanila na sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo: at, narito, ako ay laging kasama mo, hanggang sa katapusan ng mundo. Amen.

Lucas 4:18

Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagka't pinahiran niya ako upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga dukha; sinugo niya ako upang pagalingin ang mga pusong nasiraan ng loob, upang ipangaral ang pagliligtas sa mga bihag, at muling makakita ng bulag, upang palayain ang mga nasugatan

Juan 12:40

Binulag niya ang kanilang mga mata, at pinatigas ang kanilang puso; na hindi sila dapat makakita ng kanilang mga mata, o maunawaan man ang kanilang puso, at magbalik-loob, at pagagalingin ko sila.

Juan 14:27

Kapayapaan ay iniiwan ko sa iyo, aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa iyo: hindi tulad ng pagbibigay ng sanlibutan, ibinibigay ko sa iyo. Huwag magulo ang iyong puso, ni matakot man.

Juan 16:33

Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa iyo, upang kayo sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay magkakaroon kayo ng pagdurusa: nguni't magsigasig kayo; Daig ko ang mundo.

Roma 8: 7

Sapagkat ang pag-iisip ng laman ay pagalit laban sa Diyos: sapagka't hindi nasasailalim sa kautusan ng Diyos, ni talagang maaaring maging.

Mga Taga-Efeso 4:31

Hayaan ang lahat ng kapaitan, at poot, at galit, at ingay, at pagsasalita ng masama, na ilayo sa iyo, kasama ng lahat ng masamang hangarin

Filipos 4: 6-7

Mag-ingat sa wala; ngunit sa bawat bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ipaalam sa Diyos ang iyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pag-unawa, ay mag-iingat ng inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

Filipos 4:13

Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa akin.

Santiago 4: 7

Magsumite kayo ng gayon sa Diyos. Labanan ang diyablo, at tatakas siya sa iyo.

1 Pedro 5: 7

Itinatakda ang lahat ng iyong pag-aalaga sa kanya; sapagkat siya ay nangangalaga sa iyo.

1 Tesalonica 5:18

Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat: sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo Jesus tungkol sa iyo.

Apocalipsis 21: 4

At papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata; at wala nang kamatayan, o kalungkutan man, o pag-iyak man, o magkakaroon pa ng kirot: sapagka't ang dating mga bagay ay nawala na.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Breakup

Sa mga mahihirap na oras, matahimik na panahon, kaguluhan, at aliw, ibinibigay ng Bibliya. At higit pa rito, tinatalakay nito ang ating mga pakikibaka at ating mga kagalakan. Inaaliw tayo kapag tayo ay nasisiraan ng loob, hinihikayat tayo kapag tayo ay nasa up na, nagbibigay ng pag-asa kung lahat ay tila nawala, at tiniyak sa atin na makakarating tayo sa libis na ito hangga't mayroon tayong bawat isa at Kanya.

Walang relasyon na perpekto at ang isang paghihiwalay ay maaaring kalugin ang pananampalataya ng sinuman. Nagbibigay ang Bibliya ng pag-asa para sa pinakamasamang panahon at maraming sasabihin tungkol sa mga paghihirap na iyon. Ang Salita ng Diyos ay hindi nag-iiwan ng bato sa pag-uusapan pagdating sa pagkasira, nawala ang pag-asa, at sakit ng puso.

Pagkatapos ng paghiwalay maaari kang maging mahirap makita kung paano magiging mas mahusay ang mga bagay, ngunit sa tamang payo maaari kang magsimula sa pakiramdam na naiiba.

Hindi madaling bawiin pagkatapos ng isang masakit na break-up. Mahirap ibalik ang iyong kumpiyansa, at nangangailangan ng oras upang mapataas ang iyong kumpiyansa sa sarili.

Pagkatapos ng lahat, marahil ay magkasama kayo nang ilang oras bago mo mapagtanto na hindi gumagana ang mga bagay. Kapag natanggap mo sa wakas na ang mga bagay ay tapos na, ang paghahanap ng lakas upang magpatuloy ay madalas na mas mahirap kaysa sa talagang tinapos ang relasyon.

Ngayon na ang Iyong Gilas

At ngayon nais kong makinig mula sa iyo.

Alin sa mga talatang ito sa bibliya ang iyong paborito?

Mayroon bang mga nakakaaliw na banal na kasulatan para sa mga pagkasira na dapat kong idagdag sa listahang ito?

Alinmang paraan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo