19 Nakakaangat na Mga Talata sa Bibliya Para sa Pagkalumbay

Kapag ako ay nalulumbay maaari itong maging mahirap upang makatakas sa madilim na ulap ng kawalan ng pag-asa sa itaas ng aking ulo.

Ngunit, nalaman ko na ang pagbabasa ng nakapagpapatibay na banal na kasulatan ay makakatulong sa akin na makita muli ang ilaw at matandaan kung bakit ako inilagay ng Diyos sa mundong ito.Kung tama sa iyo, nais kong ibahagi ang ilan sa aking mga paboritong talata sa bibliya para sa pagharap sa pagkalungkot, kalungkutan, o pagkabalisa.Handa nang alamin kung ano sila?

Magsimula na tayo!Kaugnay:Kung paano ang isang nakalimutang 100-taong-gulang na pagdarasal na nagbago sa aking buhay

Isaias 40:31 KJV

Ngunit sila na naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas; sila ay magsisikat ng mga pakpak na parang mga agila; sila'y tatakbo, at hindi magsasawa; at sila'y magsisilakad, at hindi manghihina.

Awit 3: 3 KJV

Ngunit ikaw, O PANGINOON, ay isang kalasag para sa akin; aking kaluwalhatian, at ang tagapagtaas ng aking ulo.

Mateo 11:28

Magsiparito sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigatan, at bibigyan kita ng pamamahinga.

1 Pedro 5: 7 KJV

Itinatakda ang lahat ng iyong pag-aalaga sa kanya; sapagkat siya ay nangangalaga sa iyo.

Jeremias 29:11 KJV

Sapagka't nalalaman ko ang mga pagiisip na iniisip ko sa iyo, sabi ng Panginoon, mga pagiisip ng kapayapaan, at hindi ng kasamaan, upang mabigyan ka ng isang inaasahang wakas.

Kawikaan 3: 5-6 KJV

Magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso; at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad kilalanin mo siya, at siya ay magdidirekta ng iyong mga landas.

Awit 143: 7-8 KJV

Dali mo akong dinggin, Oh Panginoon: ang aking kaluluwa ay nanghihina: huwag mong itago ang iyong mukha sa akin, baka ako ay matulad sa kanila na bumababa sa hukay. Iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang-loob sa umaga; sapagka't sa iyo ako nagtitiwala: iparamdam mo sa akin ang daan kung saan ako dapat lumakad; sapagka't iniangat ko ang aking kaluluwa sa iyo.

Awit 30: 5 KJV

Sapagka't ang kanyang galit ay tumatagal ng isang sandali lamang; sa pabor niya ay buhay: ang pagiyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, nguni't ang kagalakan ay darating sa umaga.

Filipos 4: 6-7 KJV

Mag-ingat sa wala; ngunit sa bawat bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ipaalam sa Diyos ang iyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pag-unawa, ay mag-iingat ng inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

Awit 23: 4 KJV

Oo, kahit na maglakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan: sapagka't ikaw ay kasama ko; ang iyong tungkod at ang iyong tungkod ay inaaliw nila ako.

2 Timoteo 1: 7 KJV

Sapagka't hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot; ngunit ng kapangyarihan, at ng pag-ibig, at ng isang mabuting pagiisip.

Apocalipsis 21: 4 KJV

At papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata; at wala nang kamatayan, o kalungkutan man, o pag-iyak man, o magkakaroon pa ng kirot: sapagka't ang dating mga bagay ay nawala na.

Juan 10:10 KJV

Ang magnanakaw ay hindi pumupunta, kundi upang magnakaw, at pumatay, at upang sirain: ako ay dumating upang sila ay magkaroon ng buhay, at upang magkaroon sila ng masagana.

Awit 34: 17-18 KJV

Ang matuwid ay sumisigaw, at ang Panginoon ay nakikinig, at iniligtas sila mula sa lahat nilang mga kaguluhan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso; at nagse-save tulad ng sa isang nagsisising espiritu.

Isaias 41:10 KJV

Huwag kang matakot; sapagka't ako'y sumasaiyo: huwag kang manglupaypay; sapagka't ako ang iyong Dios: palalakasin kita; oo, tutulungan kita; oo, itataguyod kita ng kanang kamay ng aking katuwiran.

Kawikaan 12:25 KJV

Ang kabagabagan sa puso ng tao ay nagpapakpak: nguni't ang mabuting salita ay nagpapasaya nito.

Awit 9: 9 KJV

Ang Panginoon ay magiging kanlungan din ng mga inaapi, isang kanlungan sa mga oras ng kaguluhan.

Roma 12: 2 KJV

At huwag kayong sumunod sa sanlibutang ito: nguni't kayo ay magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang inyong mapatunayan kung ano ang mabuti, at kaayaaya, at sakdal na kalooban ng Diyos.

Awit 34:18 KJV

Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso; at nagse-save tulad ng sa isang nagsisising espiritu.

Deuteronomio 31: 8 KJV

At ang Panginoon, siya ang mauna sa iyo; siya ay sasaiyo, hindi ka niya bibigyan, o iiwan ka man: huwag kang matakot o manglupaypay.

Mga Taga Filipos 4:13

Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagpapatibay sa akin.

Mga Makatutulong Paraan upang Makitungo sa Pagkalumbay

Hindi ako magpapanggap na tulad ng pagharap sa depression ay madali. Nakakaapekto ito sa mga tao sa iba't ibang paraan at para sa ilan ay tila imposibleng makatakas sa kawalan ng pag-asa na nararamdaman.

Gayunpaman, ginugol ng mga mananaliksik ang isang napakalaking dami ng oras sa pag-aaral ng pagkalumbay at mga paraan upang matanggal ito. Matapos mong mabasa ang ilan sa aking mga paboritong talata sa bibliya para sa pagkalumbay na nakalista ko sa itaas, isaalang-alang ang pagsubok sa isa sa mga thesis natural na lunas sa depression.Mga ideya sa paggamot sa natural na depression:

  • Kumain ng maraming Omega-3 fatty acid.
  • Makilahok sa mga gawaing panlipunan.
  • Palibutan ang iyong sarili sa mga positibong tao.
  • Ehersisyo 3 beses bawat linggo.
  • Gumugol ng hindi bababa sa 15 minuto sa labas tuwing umaga.
  • Matulog nang 8 oras tuwing gabi.

Tandaan, kung mayroon kang anumang alalahanin tungkol sa iyong kalusugan, laging kumunsulta sa isang manggagamot o iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Kung kailangan mong kausapin ang sinumang tungkol sa mga opsyon sa paggamot, mangyaring tawagan ang National Helpline ng SAMHSA (1-800-662-4357) o bisitahin ang kanilang website .

Ngayon na ang Iyong Gilas

At ngayon nais kong marinig mula sa iyo.

Aling banal na kasulatan sa Bibliya para sa pagkalumbay ang pinaka nakapagpapasigla sa iyo?

Mayroon bang mga talata sa bibliya na dapat kong idagdag sa listahang ito?

Alinmang paraan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo